TERMENI ȘI CONDIȚII

CLIENȚI FREE

https://mocapp.net/clients/free/tos

Prezentul document stabilește termenii și condițiile de utilizare a site-ului mocapp.net în scopul identificării de oportunități de colaborare cu Influenceri care activează în diverse domenii, pentru prestarea de servicii publicitare. Dacă alegeți să vizitați site-ul, să vă creați cont de Client și să stabiliți raporturi contractuale prin intermediul platformei mocapp.net, vă asumați cunoașterea și acceptarea în totalitate a acestor termeni și condiții.

1. Proprietarul site-ului

Site-ul www.mocapp.net este deținut de către Societatea MOCAPP DIGITAL SRL, cu sediul social în str. Paris 2A, Tamași, Corbeanca, județul Ilfov, România, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/1076/2018, având CUI RO 39007349, email contact@mocapp.net.

Pentru facilitarea transmiterii informațiilor, vom avea în vedere utilizarea termenului de „Societate” pentru a ne referi la Mocapp Digital SRL, termenii „MOCAPP” sau „site” pentru a ne referi la site-ul www.mocapp.net, termenul de „Client” pentru a ne referi la persoanele care dețin dreptul de acces pe site (în condițiile stabilite de către Societate) și pot contracta Influenceri pentru campaniile lor publicitare, respectiv termenul de „Influencer/i” pentru a ne referi la persoanele care creează conținut online (bloggeri, vloggeri, actori, artiști, cântăreți, stiliști, fotomodele, sportivi, regizori etc.) cu audiență consistență în social media.  

2. Ce este MOCAPP?

MOCAPP este o platformă creată pentru facilitarea accesului online al Clienților (branduri naționale și internaționale) la o comunitate de Influenceri care creează conținut online (bloggeri, vloggeri, actori, artiști, cântăreți, stiliști, fotomodele, sportivi, regizori, etc.), în vederea desfășurării campaniilor de publicitate ale Clienților.

Prin crearea contului pe Platformă, în condițiile prezentului document, veți avea acces la conținutul Contractelor care se vor încheia în vederea beneficierii de serviciile Societății și ale Influencerilor. Conținutul efectiv al serviciilor, atât în relația dintre Societate și Client, cât și în relația dintre Client și Influencer se vor stabili separat, pe calea contractelor menționate.

3. Cum creați un cont de Client pe site?

Dacă doriți să vă creați un cont de Client pe site, trebuie să urmați următorii pași:

- crearea unui cont de Client prin accesarea paginii ‘Register as Client’ și completarea corespunzătoare a datelor, conform indicațiilor de pe site.

- completarea profilului de Client, pe baza formularului pus la dispoziție pe site.

- citirea și acceptarea prezentul contract “Termeni și condiții” prin bifarea rubricii corespunzătoare de acceptare, după completarea corespunzătoare a câmpurilor stabilite. Dacă nu acceptați “Termenii și condițiile” nu veți putea continua procedurile de creare a contului de Client.

- citirea și acceptarea “Politicii de Protecție a Datelor cu Caracter Personal” disponibilă pe site și asigurarea că ați semnat, prin bifarea căsuțelor corespunzătoare, formularul de consimțământ privind utilizarea datelor personale oferite pe site. Dacă nu acceptați “Politica de Protecție a datelor” nu vom putea utiliza datele și nu vom putea permite crearea contului dvs. de Client pe site.

4. Obligațiile principale ale Clientului

Să respectați întocmai procedurile de lucru stabilite pe site, condițiile de colaborare conform prezentului document, precum și instrucțiunile rezonabile primite de la Societate.

Să nu interveniți în operarea site-ului și nici să luați vreo măsură de intervenție asupra echipamentului informatic, indiferent de motiv și indiferent de rezultatul obținut.

5. Obligațiile Societății

Societatea se obligă:

Să asigure, în limita posibilităților tehnice, buna funcționare a site-ului. Clientul înțelege și este de acord cu faptul că este posibil să nu se asigure o disponibilitate de 100% a site-ului, pe de o parte datorită nevoii de asigurare a lucrărilor de mentenanță, iar pe de altă parte datorită erorilor care pot interveni inopinat în programele informatice aferente. Totuși, Societatea își asumă obligația de a depune toate eforturile în vederea reducerii pe cât posibil a situațiilor de indisponibilitate a site-ului și pentru a asigura eficiența site-ului pentru intermedierea serviciilor.

Să promoveze platforma prin modalitățile și canalele pe care le consideră utile, astfel încât să o facă cunoscută și atractivă pentru un număr cât mai mare de persoane.

6. Limitarea răspunderii

Nu putem garanta utilizarea discontinuă și neîntreruptă a site-ului. Este posibil să intervină erori, defecte, viruși sau alte comportamente dăunătoare pe site sau pe servere care să îl facă indisponibil de utilizat. Vom lua toate măsurile pentru a limita și pentru a înlătura asemenea evenimente neplăcute în cel mai scurt timp posibil.

Ne rezervăm dreptul de a înceta sau restricționa accesul oricărei persoane la site în orice moment, fără o notificare prealabilă și fără răspundere, în cazul în care constatăm nerespectarea prezenților Termeni și condiții.

Societatea are dreptul de a modifica Termenii și condițiile oricând, fără acordul prealabil al Clientului.

Societatea nu este responsabilă pentru daune aduse calculatorului dumneavoastră sau pentru viruși care ar putea să vă infecteze calculatorul sau alt echipament ca urmare a accesării, utilizării sau navigării pe site sau descărcarea de către dumneavoastră a vreunui conținut, informație, materiale, date, text, imagini, video sau audio de pe site.

Această exonerare de răspundere se aplică oricăror daune sau prejudicii cauzate de orice lipsă a performanței, eroare, omisiune, întrerupere, eliminare, defect, întârziere în operare sau transmisie, virus de calculator, defecțiune a liniei de comunicare, furt sau distrugere sau acces neautorizat la, modificarea, sau utilizarea înregistrării, fie pentru încălcarea contractului, comportament dăunător, neglijență, sau în baza oricărei cauze de acțiune.

7. Procedura de soluționare a reclamațiilor

Orice nemulțumire legată de accesarea, utilizarea, înregistrarea pe site, timpul în care ați primit răspuns la solicitări de natură administrativă ne va fi comunicată direct prin email la adresa contact@mocapp.net.

Nemulțumirea dumneavoastră va fi înregistrată și veți primi un răspuns în scris, pe adresa de email menționată cu ocazia aducerii la cunoștința noastră a nemulțumirii, în termen de cel mult 30 de zile.

Aveți obligația de a nu face publice aceste nemulțumiri (pe rețelele de socializare, media, discuții la petreceri private sau în orice altă modalitate) sub rezerva suportării daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus Societății prin aceste acțiuni.

Orice astfel de nemulțumire se poate adresa în termen de maxim o lună de la data producerii sale.

8. Proprietate intelectuală și industrială

Conținutul prezentului site, inclusiv, dar fără a se limita la logo, reprezentări stilizate, simboluri, imagini, fotografii, conținut texte, informații, structura, materialele cuprinse pe site, know-how, conținut, structură, administrare program și altele asemenea sunt proprietatea exclusivă a Societății. Nu este permisă copierea, distribuirea, publicarea, modificarea, completarea, utilizarea, expunerea, includerea, legarea, transmiterea, îndepărtarea însemnelor, fotografiilor, imaginilor, bucăților de text, afișarea, vinderea etc., a conținutului, datelor, informațiilor, fotografiilor sau altor informații găsite pe site, fără permisiunea expresă acordată în scris de către Societate.

Clientul nu dobândește, prin utilizarea și accesarea site-ului, vreun drept sau vreo licență de utilizare a vreuneia dintre informațiile de pe site. Clientul nu are dreptul de a utiliza un dispozitiv automat sau manual pentru a monitoriza materialele disponibile pe site.

De asemenea, Societatea deține dreptul de proprietate (inclusiv, fără limitare la drepturi de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală) asupra conceptului, denumirii, conținutului proiectului MOCAPP, textelor, asupra fotografiilor, înregistrărilor, filmărilor și toate drepturile de a folosi și dezvălui ideile, conceptele, know-how-ul, metodele, tehnicile, procesele și adaptările acestora pe parcursul desfășurării activității sale.

9. Confidențialitate și Protecția datelor cu caracter personal

1. Clientul se obligă, pe o perioadă nelimitată de timp, să nu transmită altor persoane fizice sau juridice datele și informațiile de care a luat la cunoștință cu ocazia accesării platformei sau cu ocazia derulării raporturilor contractuale.

2. "Informații confidențiale" înseamnă informații privind conținutul documentelor la care va avea acces Clientul prin înregistrarea pe Platformă (în special conținutul Contractului de Facilitare cu Societatea și conținutul Contractului de prestări servicii cu Influencerii), informații tehnice, comerciale și / sau financiare, precum și know-how referitoare la MOCAPP sau Influenceri care au fost divulgate sau puse la dispoziția Clientului de către Societate sau de către o terță parte sub orice formă. Această clauză se aplică indiferent dacă informațiile sunt sau nu marcate ca fiind "confidențiale".

Sunt considerate, de asemenea, confidențiale: informațiile dezvăluite cu ocazia accesării platformei, mecanismele de lucru, aspectele tehnice privitoare la crearea contului, cu privire la Influenceri, cu privire la personalul pus la dispoziție de către Societate în vederea facilitării utilizării site-ului, discuțiile privind intermedierea relației cu Influencerii, conținutul documentațiilor schimbate între Părți, care nu se fac publice pe site, conținutul documentelor și informațiilor transmise de către Influenceri Clientului, indiferent dacă au fost sau nu acceptate de către Client și indiferent dacă s-au materializat în campanii de promovare sau nu, toate informațiile ce țin de relația cu Influencerii prin intermediul platformei, aspectele legate de plăți, textele, ideile, teoriile, conceptele, procedeele, materialele, planurile strategice, politica de marketing și planurile de acoperire teritorială, costuri, remunerații și altele asemenea.

Pentru mai multă claritate, „informații confidențiale” înseamnă toate informațiile care nu sunt făcute publice în legătură cu Societatea și cu Influencerii, care nu sunt făcute publice pe site de către Societate sau la solicitarea expresă, scrisă a Societății.

Informațiile confidențiale pot fi furnizate sub orice formă, materială sau nu, inclusiv, dar fără a se limita la: documente scrise, documente în format electronic, comunicări verbale.

3. Clientul se angajează să nu utilizeze, să nu divulge și să nu discute o astfel de informație cu terții sau în prezența acestora, precum și să nu transmită unor surse publice, sub nume propriu sau sub pseudonim orice informații sau materiale referitoare și/sau în legătură cu site-ul, Societatea sau Influencerii.

4. Clientul nu va divulga informații confidențiale referitoare la site, Societate și Influenceri. Clientul este de acord să nu utilizeze informațiile confidențiale în beneficiul propriu ori în alt scop decât cel stabilit pe calea colaborării. Clientul se va abține de la menționarea informațiilor confidențiale în locuri publice, pe rețelele de socializare, în medii sociale sau în spații private.

5. Clientul nu va face înregistrări, fotografii, imprimate, filme, documente sau suporturi amovibile (cum ar fi stick-uri USB, hard disk-uri detașabile) care să conțină informații confidențiale fără să fi obținut permisiunea Societății.

6. La cererea scrisă a Societății toate copiile Informației confidențiale vor fi imediat returnate acestuia sau distruse. În cazul în care sunt distruse, acest lucru va fi certificat în scris de către Client. Informația Confidențială, inclusiv Informația Confidențială orală, va continua să facă obiectul prezentei înțelegeri nelimitat în timp.

7. Clientul înțelege și recunoaște faptul că Informația Confidențială primită din partea Societății va rămâne proprietatea exclusivă a Societății. De asemenea, dacă Informația Confidențială este reactualizată sau modificată, ea va rămâne în continuare în proprietatea exclusivă a Societății.

8. Informațiile confidențiale nu includ informațiile despre care partea care le-a divulgat poate face dovada, amiabil sau în instanță, că:

  1. le deținea, fără obligația de a păstra confidențialitatea, înainte de a-i fi fost dezvăluite de Societate;
  2. au fost obținute legal sau create în mod independent, în alte circumstanțe decât în cadrul prezentei înțelegeri;
  3. la data dezvăluirii erau deja publice, din alte surse decât Clientul, sau devin publice ulterior, din alte cauze decât din vina Clientului.

9.  Clientul se obligă ca, în situația în care devine obligat prin lege sau printr-o hotărâre judecătorească să dezvăluie Informația Confidențială, va notifica imediat Societatea și va limita cât mai mult posibil dezvăluirea Informației Confidențiale având grijă să furnizeze numai acea parte a Informației Confidențiale care este cerută în mod legal și să obțină asigurarea certă cu privire la acordarea unui tratament confidențial Informației Confidențiale furnizate.

10. Nerespectarea clauzei de confidențialitate de către Client atrage obligarea acestuia la suportarea integrală a prejudiciului astfel produs.

11. Obligația de confidențialitate se extinde asupra tuturor colaboratorilor, partenerilor Clientului care intră în contact cu informațiile confidențiale furnizate sau percepute pe parcursul derulării raporturilor pe site.

12. Societatea se obligă să păstreze drept confidențiale datele legate de Client, care nu sunt făcute publice pe site și care nu sunt publice în niciun mediu, despre care a luat la cunoștință în cadrul stabilirii raporturilor create prin acceptarea prezentului document.

13. Având în vedere faptul că după înregistrare pe site, Clientul are acces la date cu caracter personal ale Influencerilor, Clientul își asumă obligația de strictă confidențialitate și protecție a acestor date.

În concret, Clientul își asumă următoarele obligații:

- să utilizeze datele cu caracter personal de pe platformă strict pentru stabilirea de relații profesionale cu Influencerii listați pe platformă și să nu le comunice altor persoane dacă acest lucru nu este absolut necesar pentru accesarea și utilizarea site-ului;

- să păstreze în siguranță parola sa de acces pe site, astfel încât să evite situația accesului pe site de către persoane neautorizate;

- să nu transfere și/sau înregistreze pe dispozitivele personale date personale stocate pe site;

- este strict interzisă realizarea de screenshot-uri, fotografii, imprimate, filme, documente sau suporturi amovibile (cum ar fi stick-uri USB, hard disk-uri detașabile) care să conțină date personale de pe site;

- să restituie imediat, la solicitarea Societății, toate dispozitivele și suporturile amovibile, precum și orice suporturi care conțin datele personale preluate de pe site și să facă dovada distrugerii suporturilor conținând date personale în cazul în care Societatea formulează o cerere în acest sens.

Societatea nu își asumă nicio obligație legată de prelucrarea datelor cu caracter personal ce decurge din stabilirea unei relații contractuale între Client și Influencer.

10. Publicitatea

Cu ocazia creării profilului, aveți posibilitatea de a vă manifesta acordul cu privire la primirea de Newslettere.

Newsletterul reprezintă un mijloc de informare periodic, exclusiv electronic (e-mail, SMS) asupra Bunurilor, Serviciilor, Promoțiilor etc. Societății într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Societății cu referire la informațiile conținute de acesta.

Vă puteți retrage acest acord oricând, fără nicio obligație, prin simpla contactare a reprezentantului nostru la adresa contact@mocapp.net sau prin accesarea butonului Dezactivare din partea de jos a fiecărui Newsletter primit.

Site-ul poate conține link-uri sau alte tipuri de conținut (reclame în nume propriu sau reclame plătite în numele unor terțe persoane) legate de site-uri, produse sau servicii oferite de terțe persoane. Societatea nu își asumă nicio responsabilitate în ceea ce privește conținutul acestor link-uri.

11. Legea aplicabilă

Relația dintre Client și Societate va fi guvernată și interpretată în conformitate cu legea română. Orice neînțelegere intervenită între Societate și Client în legătură cu raporturile decurgând din stabilirea raporturilor pe site, urmează să fie rezolvate pe cale amiabilă, iar în caz de eșec, să fie supuse instanțelor competente material din București.

12. Dispoziții finale

Acest site este deținut de către Mocapp Digital SRL, care vă oferă dreptul de a accesa și utiliza site-ul sub rezerva acceptării de către dumneavoastră a acestor Termeni și condiții. Accesând și utilizând site-ul vă oferiți automat și neechivoc acordul pentru respectarea Termenilor și condițiilor de pe site.

Societatea are dreptul de a modifica Termenii și condițiile oricând, fără o notificare în acest sens, postând varianta actualizată pe site, iar dumneavoastră aveți obligația de a citi Termenii și condițiile actualizate. Aveți obligația de a respecta întocmai Termenii și condițiile de pe site și nu puteți pretinde și nu vă puteți apăra cu necunoașterea Termenilor și condițiilor de pe site, valabili la data accesării și/sau utilizării acestuia.

Societatea își rezervă dreptul de a modifica structura si interfața oricărei pagini sau subpagini a site-ului în orice moment și la orice interval de timp liber ales, având dreptul de a întrerupe temporar, parțial sau în totalitate serviciile de pe site fără vreo notificare prealabilă.

Societatea își rezervă dreptul de a interzice/restricționa/șterge orice comentariu vulgar sau apreciat drept inadecvat pe site, orice imagine, înregistrare ori postare, indiferent de formă, precum și dreptul de a șterge, fără notificare, profilul oricărui utilizator care nu respectă Termenii și condițiile de pe site în forma actualizată.

Prezenții Termeni și condiții se completează cu aspecte/prevederi speciale cuprinse la descrierea produselor/evenimentelor disponibile pe site. În cazul în care intervin contradicții între prezenții Termeni și condiții și prevederile speciale mai sus amintite, au prioritate de aplicare prevederile speciale.

TERMS AND CONDITIONS

CLIENTS FREE

https://mocapp.net/clients/free/tos

This document sets the terms and conditions of use of the mocapp.net website for identifying collaboration opportunities with Influencers, operating in various fields, for the provision of advertising services. Should you choose to visit the website, create a Client profile and conclude contracts through the mocap.net platform, you take on full knowledge and acceptance of these terms and conditions.

1. Owner of the website

The www.mocapp.net website is held by the MOCAPP DIGITAL SRL company, with its registered office in 2A Paris street, Tamași, Corbeanca, Iflov county, Romania, recorded at the Trade Register Office under no. J23/1076/2018, with tax identification number (CUI) RO 39007349, email: contact@mocapp.net

In order to facilitate the transfer of information, the term “Company” is used herein to designate Mocapp Digital SRL and the terms “MOCAPP” or “website” to designate the www.mocapp.net website, term “Client” to refer to persons who have the right to access the website (under the conditions set by the Company) and may contract Influencers for their advertising campaigns, namely the term “Influencer/s” for persons creating online content (bloggers, vloggers, actors, artists, singers, stylists, models, sportspeople, directors, etc.) with consistent social media audience.

2. What is MOCAPP?

MOCAPP is a platform created to facilitate the online access of Clients (national and international brands) to a community of Influencers creating online content (bloggers, vloggers, actors, artists, singers, stylists, models, sportspeople, directors, etc.) for the purpose of running advertising campaigns for Clients.

By creating an account on the Platform, in compliance with the conditions in this document, you will have access to the content of future Contracts concluded in order to benefit from the Company’s and Influencers’ services. The actual content of the services, both in the relationship between the Company and the Client, as well as in the relationship between the Client and the Influencer will be established separately, in the mentioned contracts.  

3. How to create a Client account on the website?

If you wish to create a Client account on the website, you need to follow these steps:

- create a Client account by accessing the ‘Sign Up as Client’ page and filling out the appropriate details, according to the indications provided on the website

- fill out the Client profile using the form provided on the website

- read and consent to this “Terms and Conditions” contract by ticking the appropriate consent box after you have appropriately filled out the specified fields. If you do not accept the “Terms and Conditions” you may not proceed with the steps required to create a Client profile  

- read and consent to the “Personal Data Protection Policy” available on the website and make sure that you sign the consent form for the use of your personal data provided on the website, by ticking the appropriate box. If you do not accept the “Personal Data Protection Policy”, we may not use your data and cannot allow the creation of your Client profile on the website.  

4. Main obligations of the Client

To accurately follow the work procedures set out on the website, the collaboration conditions in compliance with this document, as well as any reasonable instruction received from the Company.

Not to intervene in the operation of the website and not to interfere with our informatic equipment, regardless of the reason and the achieved result.

5. Obligations of the Company

The Company undertakes:

To ensue, within technical possibilities, a good operation of the website. The Client understands and agrees to the fact that a 100% availability of the website might not be ensured, on one hand because of the need for maintenance works and on the other hand because of the errors that might unforeseeably occur in the informatic programs. However, the Company undertakes to make every effort to reduce, as much as possible, the number of situations in which the website is not available and to ensure the efficiency of the website for service mediation.

To promote the platform using the methods and channels it considers useful, in order to make it known and attractive to as many persons as possible.  

6. Limitation of liability

We cannot ensure the intermittent and non-interrupted use of the website. Errors, defects, viruses or other harmful behaviours might occur on the website or server, rendering it unavailable. We will take all the necessary measures to limit and eliminate such unpleasant events in the shortest time possible.

We reserve the right to terminate or restrict access on the website for any person, at any moment, without any prior notification and without any responsibility, in case the Terms and Conditions are not observed.

The Company is entitled to change the Terms and Conditions at any time, without the previous consent of the Client.

The Company is not liable for any damage caused to your computer or for viruses that might infect your computer or any other equipment as a result of accessing, using or navigating on the website or downloading any content, information, data, text, image, video or audio from this website.

This exemption from liability applies to any damage or prejudice caused by any lack of performance, error, omission, interruption, elimination, defect, delay in operation or transmission, computer virus, communication line defect, theft or destruction or unauthorised access to, change or use of recording, either for breaching the contract, damaging behaviour, negligence or based on any cause of action.

7. Complaints handling procedure

Any complaint referring to access to, use of, registration on the website, the time required for you to receive an answer to an administrative request will be sent to us directly using the email address: contact@mocapp.net

Your complaint will be recorded and you will receive a written answer within 30 days to the email address specified when filing your complaint.

You undertake not to make any such complaint public (on social networks, media, party discussions or by any other means) subject to covering the damage caused by these actions to the company’s image.  

Any complaint is to be filed within one month from the date of occurrence.

8. Intellectual and industrial property

The content of this website, including but not limited to logo, stylised representation, symbols, images, photos, text content, information, structure, materials included on the website, know-how, content, structure, program administration and other such aspects are the exclusive property of the Company. It is forbidden to copy, distribute, publish, change, completing, use, expose, include, connect, transmit, remove markings, photos, images, text fragments, display, sell etc. content, data, information, photos or other information found on the website, without the explicit written consent of the Company.

The Client will not gain - by using and accessing the website - the right or license to use any information on the website. The Client is not entitled to use an automated or manual device to monitor the materials available on the website.

Also, the Company holds the right of ownership (including but not limited to copyright and other intellectual property rights) over the concept, name, content of the MOCAPP project, texts, photos, recordings, videos and all the rights to use and reveal ideas, concepts, know-how, methods, techniques, processes and their adaptation while running its activity

9. Confidentiality and Personal data protection

1. The Client undertakes - for an undetermined period of time - not to transmit to other natural or legal persons the data and information it gained access to while accessing the platform or during the contractual relationships.

2. “Confidential information” means information referring to the content of the documents the Client had access to by registering on the Platform (especially the content of the Facilitation Agreement with the Company and the content of the Service Agreement with the Influencers), technical, commercial and/or financial information, as well as know how referring to MOCAPP or the Influencers, which has been revealed or provided to the Client by the Company or by a third party, regardless of form. This provision applies regardless if the information is marked as “confidential” or not.

Confidential is also: the information provided when accessing the profile, the working mechanisms, technical aspects referring to the creation of an account, regarding Influencers and the personnel provided by the Company in order to facilitate the use of the website, discussions referring to the mediation of the relationship with Influencers, the content of documents exchanged between the Parties and which are not made public on the website, the content of documents and information sent by Influencers to the Client, regardless if accepted by the Client or not and if these turned into marketing campaigns or not, all information related to the relationship to Influencers through the platform, aspects referring to payments, texts, ideas, theories, concepts, procedures, materials, strategic plans, marketing policy and territorial plans, costs and remuneration and such.  

For more precision, “confidential information” means every information referring to the Company and Influencers that is not made public on the website by the Company or upon the explicit written request of the Company.

Confidential information may be provided in any form, material or not, including, but not limited to: written documents, electronic documents, oral communication.

3. The Client undertakes not to use, disclose and not to discuss about any such information with third parties or in their presences, as well as not to send to public sources, on his/her behalf or using a pseudonym, any information or material referring to and/or related to the website, Company or Influencers.

4. The Client will not disclose confidential information referring to the website, Company and Influencers. The Client agrees not to use confidential information for his/her own benefit or for any other purpose than that agreed upon. The Client will refrain from mentioning confidential information in public spaces, on social networks, social media and in private spaces.

5. The Client will not make recordings, photos, prints, films, documents and removable supports (such as USB sticks, removable hard disks) containing confidential information without the Company’s consent.  

6. Upon the written request of the Company, all the copies of confidential information will be returned immediately or destroyed. If destroyed, this is to be certified in writing by the Client. Confidential information, including oral confidential information, will form the subject of this agreement for an undetermined period of time.

7. The Client understands and admits that any confidential information received from the Company remains the exclusive property of the Company. Also, should the confidential information be updated or changed, it will still be the exclusive property of the Company.  

8. Confidential information does not include information that the party can– amicably or in court – prove:

a) to have been held, without any confidentiality obligation, before being revealed by the Company;

        b) to have been legally obtained or independently generated, under circumstances outside the provisions of this Agreement;

        c) to have already been made public before the date of their revealing, from other sources than the Client or to have later become public under other circumstances than the Client’s fault.

9.  If forced by the law or a court ruling to disclose Confidential Information, the Client undertakes to immediately inform the Company and limit the disclosure of Confidential Information as much as possible, making sure that he/she reveals only that part of the Confidential Information which is legally requested and to gain clear guarantees that the Confidential Information is treated confidentially.  

10. Any breach of the confidentiality provision by the Client obliges him/her to fully make up for any damage that might have been caused.

11. The confidentiality obligation extends to all the collaborators, partners of the Client who come into contact with the confidential information provided or gained during the relationships carried out on the website.

12. The Company undertakes to keep confidential the data referring to the Client, which has not been made public on the website and is not public in any media, which came to its knowledge during the relationship established through the acceptance of this contract.  

13. Given that after registration on the website, the Client has access to the personal data of Influencers, the Client undertakes to keep these data in strict confidence and protection.  

In point of fact, the Client undertakes:

- to use the personal data on the platform strictly to establish professional relationships with the Influencers listed on the platform and not to communicate these to other persons unless absolutely necessary for the accessing and use of the website;

- to keep its access password safe, in order to prevent the access of unauthorised persons on the website;

- not to transfer and/or record on personal devices personal data stored on the website;

- it is strictly forbidden to make screenshots, photos, prints, films, documents or removable supports (such as USB sticks, removable hard disks) containing personal data from the website;

- to immediately return, upon the Company’s request, all the devices and removable supports, as well as any copy of the supports containing personal data taken from the website and provide proof of the destruction of any support containing personal data, in case the Company formulates a request in this regard.

The Company does not take on any obligation concerning the processing of personal data resulting from the contractual relationship between the Client and the Influencer.  

 

10. Publicity

When creating your profile, you have the possibility to consent to receiving newsletters.

The newsletter represents a periodical, exclusively electronical (e-mail, SMS) means of information concerning the Goods, Services, Offers, etc. of the Company over a certain period of time, without any engagement on the Company’s behalf concerning the information contained in it.

You may withdraw your consent at any time, without further obligations, by simply contacting our representative at the email address contact@mocapp.net or by accessing the Unsubscribe button on the lower part of each Newspaper.  

The website may contain cookies or other types of content (own commercials or paid commercials on behalf of third parties) referring to websites, products or services provided by third parties. The Company cannot be held liable for the content of these links

11. Applicable Law

The relationship between the Client and the Company is governed and interpreted in compliance with the Romanian law. Any misunderstanding occurring between the Company and the Client, referring to operations resulting from relationships established on the website will be solved amicably and if this is not possible then forwarded to the competent courts with subject-matter jurisdiction in Bucharest.

12. Final provisions

This website is held by Mocapp Digital SRL, which grants you the right to access and use the website given that you accept these Terms and Conditions. By accessing and using the website, you automatically and clearly consent to the Terms and Conditions of the website.

The Company is entitled to change the Terms and Conditions at any time, without any previous notification, by posting the updated version on the website, while you undertake to read the updated Terms and Conditions. You undertake to strictly observe the Terms and Conditions of the website and may not allege or use as defence the allegation that you are not familiarised with the Terms and Conditions on the website, in their updated form on the date of access and/or use of the website.

The Company reserves the right to change the structure and interface of any page or subpage of the website at any time and at any time interval it chooses, being entitled to temporarily, partially or totally interrupt the services provided on the website without any prior notification.

The Company reserves the right to ban/restrict/delete any comment that is vulgar or deemed inappropriate on the website, any image, recording or post, regardless of its form, as well as the right to delete, without any notification, the profile of any user that does not respect the Terms and Conditions on the website, in their updated form.

These Terms and Conditions are supplemented by specific aspects/provisions included in the description of the products/events available on the website. In case of any contradiction between these Terms and Conditions and the abovementioned special provisions, the latter shall prevail.