TERMENI ȘI CONDIȚII

VIZITATORI

https://mocapp.net/info/tos

Prezentul document stabilește termenii și condițiile de utilizare a site-ului www.mocapp.net. Dacă alegeți să vizitați site-ul, vă asumați cunoașterea și acceptarea în totalitate a acestor Termeni și Condiții.

1. Proprietarul site-ului

Site-ul www.mocapp.net este deținut de către Societatea MOCAPP DIGITAL SRL, cu sediul social în str. Paris 2A, Tamași, Corbeanca, județul Ilfov, România, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/1076/2018, având CUI RO 39007349, email contact@mocapp.net. 

Pentru facilitarea transmiterii informațiilor, vom avea în vedere utilizarea termenului de „Societate” pentru a ne referi la Mocapp Digital SRL, termenii „MOCAPP” sau „site” pentru a ne referi la site-ul www.mocapp.net, termenul de „Client” pentru a ne referi la persoanele care dețin dreptul de acces pe site (în condițiile stabilite de către Societate) și pot contracta Influenceri pentru campaniile lor publicitare, termenul de „Influenceri” pentru a ne referi la persoanele care creează conținut online (bloggeri, vloggeri, actori, artiști, cântăreți, stiliști, fotomodele, sportivi, regizori, etc.) cu audiență consistentă în social media, respectiv de Vizitator pentru persoanele care accesează site-ul doar în scop de informare.

2. Ce este MOCAPP?

MOCAPP este o platformă creată pentru facilitarea accesului online al Clienților (branduri naționale și internaționale) la o comunitate de Influenceri care creează conținut online (bloggeri, vloggeri, actori, artiști, cântăreți, stiliști, fotomodele, sportivi, regizori, etc.), în vederea desfășurării campaniilor de publicitate ale Clienților. Platforma MOCAPP are un caracter apolitic, fiind interzisă desfășurarea oricărei campanii electorale prin intermediul acesteia.

În calitate de vizitator al site-ului aveți acces la diverse informații prezentate pe site, precum conceptul MOCAPP, modalitatea de lucru, tarifele percepute pentru înregistrarea pe site, componența echipei MOCAPP sau adresele de contact.

Pentru a accesa serviciile de facilitare MOCAPP va trebui să vă înregistrați pe site în calitate de Influencer sau de Client. Dacă doriți crearea unui cont de Influencer, respectiv de Client pe site, vă rugăm să selectați butonul Sign Up as Influencer  pentru Influencer, respectiv butonul Register as Client pentru Client, prezentate pe pagina principală a site-ului. Înregistrarea pe site și utilizarea acestuia după înregistrare, se va realiza în acord cu "Termenii și condițiile" și "Politica de protecție a datelor" prevăzute pe site pentru oricare dintre cele două forme de utilizare, Client sau Influencer.

3. Obligațiile principale ale Vizitatorului

Să nu intervină în operarea site-ului și să nu ia vreo măsură de intervenție asupra echipamentului informatic, indiferent de motiv și indiferent de rezultatul obținut.

4. Obligațiile Societății

Să asigure, în limita posibilităților tehnice, buna funcționare a site-ului. Vizitatorul înțelege și este de acord cu faptul că este posibil să nu se asigure o disponibilitate 100% a site-ului, pe de o parte datorită nevoii de asigurare a lucrărilor de mentenanță, iar pe de altă parte datorită erorilor care pot interveni inopinat în programele informatice aferente. Totuși, Societatea își asumă obligația de a depune toate eforturile în vederea reducerii pe cât posibil a situațiilor de indisponibilitate a site-ului și pentru a asigura eficiența site-ului pentru intermedierea serviciilor.

5. Limitarea răspunderii

Nu putem garanta utilizarea discontinuă și neîntreruptă a site-ului. Este posibil să intervină erori, defecte, viruși sau alte comportamente dăunătoare pe site sau pe servere care să îl facă indisponibil de utilizat. Vom lua toate măsurile pentru a limita și pentru a înlătura asemenea evenimente neplăcute în cel mai scurt timp posibil.

Ne rezervăm dreptul de a înceta sau restricționa accesul oricărei persoane la site în orice moment, fără o notificare prealabilă și fără răspundere, în cazul în care constatăm nerespectarea prezenților "Termeni și condiții".

Societatea are dreptul de a modifica "Termenii și condițiile" oricând, fără o notificare prealabilă în acest sens.

Societatea nu este responsabilă pentru daune aduse calculatorului dumneavoastră sau pentru viruși care ar putea să vă infecteze calculatorul sau alt echipament ca urmare a accesării, utilizării sau navigării pe site sau descărcarea de către dumneavoastră a vreunui conținut, informație, materiale, date, text, imagini, video sau audio de pe site.

Această exonerare de răspundere se aplică oricăror daune sau prejudicii cauzate de orice lipsă a performanței, eroare, omisiune, întrerupere, eliminare, defect, întârziere în operare sau transmisie, virus de calculator, defecțiune a liniei de comunicare, furt sau distrugere sau acces neautorizat la, modificarea, sau utilizarea înregistrării, fie pentru încălcarea contractului, comportament dăunător, neglijență, sau în baza oricărei cauze de acțiune.

6. Procedura de soluționare a reclamațiilor

Orice nemulțumire legată de accesarea și utilizarea site-ului, timpul în care ați primit răspuns la solicitări de natură administrativă ne va fi comunicată direct prin email la adresa contact@mocapp.net. 

Nemulțumirea dumneavoastră va fi înregistrată și veți primi un răspuns în scris, pe adresa de email menționată cu ocazia aducerii la cunoștința noastră a nemulțumirii, în termen de cel mult 30 de zile.

Aveți obligația de a nu face publice aceste nemulțumiri (pe rețelele de socializare, media, discuții private sau în orice altă modalitate) sub rezerva suportării daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus Societății prin aceste acțiuni.

Orice astfel de nemulțumire se poate adresa în termen de maxim o lună de la data producerii sale.

7. Proprietate intelectuală și industrială

Conținutul prezentului site, inclusiv, dar fără a se limita la logo, reprezentări stilizate, simboluri, imagini, fotografii, conținut texte, informații, structura, materialele cuprinse pe site, know-how, conținut, structură, administrare program și altele asemenea, sunt proprietatea exclusivă a Societății. Este nepermisă copierea, distribuirea, publicarea, modificarea, completarea, utilizarea, expunerea, includerea, legarea, transmiterea, îndepărtarea însemnelor, fotografiilor, imaginilor, bucăților de text, afișarea, vinderea etc., a conținutului, datelor, informațiilor, fotografiilor sau altor informații găsite pe site, fără permisiunea expresă acordată în scris de către Societate.

Vizitatorul nu dobândește, prin utilizarea și accesarea site-ului, vreun drept sau vreo licență de utilizare a vreuneia dintre informațiile de pe site. Vizitatorul nu are dreptul de a utiliza un dispozitiv automat sau manual pentru a monitoriza materialele disponibile pe site.

De asemenea, Societatea deține dreptul de proprietate (inclusiv, fără limitare la drepturi de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală) asupra conceptului, denumirii, conținutului proiectului MOCAPP, textelor, asupra fotografiilor, înregistrărilor, filmărilor și toate drepturile de a folosi și dezvălui ideile, conceptele, know-how-ul, metodele, tehnicile, procesele și adaptările acestora pe parcursul desfășurării activității sale.

8. Publicitatea

Site-ul poate conține link-uri sau alte tipuri de conținut (reclame în nume propriu sau reclame plătite în numele unor terțe persoane) legate de site-uri, produse sau servicii oferite de terțe persoane. Societatea nu își asumă nicio responsabilitate în ceea ce privește conținutul acestor link-uri.

9. Legea aplicabilă

Relația dintre Vizitator și Societate va fi guvernată și interpretată în conformitate cu legea română. Orice neînțelegere intervenită între Societate și Vizitator în legătură cu raporturile decurgând din stabilirea raporturilor pe site, urmează să fie rezolvate pe cale amiabilă, iar în caz de eșec, să fie supuse instanțelor competente material din București.

10. Dispoziții finale

Acest site este deținut de către MOCAPP Digital SRL, care vă oferă dreptul de a accesa și utiliza site-ul sub rezerva acceptării de către dumneavoastră a acestor "Termeni și condiții". Accesând și utilizând site-ul vă oferiți automat și neechivoc acordul pentru respectarea "Termenilor și condițiilor" de pe site.

Societatea are dreptul de a modifica "Termenii și condițiile" oricând, fără o notificare în acest sens, postând varianta actualizată pe site, iar dumneavoastră aveți obligația de a citi "Termenii și condițiile" actualizate. Aveți obligația de a respecta întocmai "Termenii și condițiile" de pe site și nu puteți pretinde și nu vă puteți apăra cu necunoașterea "Termenilor și condițiilor" de pe site, valabili la data accesării și/sau utilizării acestuia.

Societatea își rezervă dreptul de a modifica structura si interfața oricărei pagini sau subpagini a site-ului în orice moment și la orice interval de timp liber ales, având dreptul de a întrerupe temporar, parțial sau în totalitate serviciile de pe site fără vreo notificare prealabilă.

Societatea își rezervă dreptul de a interzice/restricționa/șterge orice comentariu vulgar sau apreciat drept inadecvat pe site, orice imagine, înregistrare ori postare, indiferent de formă, precum și dreptul de a șterge, fără notificare, profilul oricărui utilizator care nu respectă Termenii și condițiile de pe site în forma actualizată.

Prezenții Termeni și condiții se completează cu aspecte/prevederi speciale cuprinse la descrierea produselor/evenimentelor disponibile pe site. În cazul în care intervin contradicții între prezenții "Termeni și condiții" și prevederile speciale mai sus amintite, au prioritate de aplicare prevederile speciale.

TERMS AND CONDITIONS

VISITORS

https://mocapp.net/info/tos

This document sets the terms and conditions of use of the www.mocapp.net website. Should you choose to visit the website, you take on full knowledge and acceptance of these Terms and Conditions.

1. Owner of the website

The www.mocapp.net website is held by the MOCAPP DIGITAL SRL company, with its registered office in 2A Paris street, Tamași, Corbeanca, Ilfov county, Romania, registered at the Trade Register Office under no. J23/1076/2018, with tax identification number (CUI) RO 39007349, email contact@mocapp.net. 

In order to facilitate the transfer of information, the term “Company” is used herein to designate Mocapp Digital SRL and the terms “MOCAPP” or “website” to designate the www.mocapp.net website, the term “Client” for the persons who have the right to access the website (under the conditions set by the Company) and may contract Influencers for their advertising campaigns, the term “Influencer” to refer to persons creating online content (bloggers, vloggers, actors, artists, singers, stylists, models, sportspeople, directors, etc.) with consistent Social Media audience, namely the term “Visitor” for persons accessing the website  for informational purposes only.

2. What is MOCAPP?

MOCAPP is a platform created to facilitate the online access of Clients (national and international brands) to a community of Influencers creating online content (bloggers, vloggers, actors, artists, singers, stylists, models, sportspeople, directors, etc.) for the purpose of running advertising campaigns for the Clients. The MOCAPP platform has an apolitical character, being forbidden to carry out any electoral campaign through it.

As a visitor of this website you have access to various information presented on the website, such as the MOCAPP concept, work methods, registration fees, composition of the Mocapp team or contact addresses.

In order to access the MOCAPP facilitation services you have to register on the website as an Influencer or Client. If you wish to create an Influencer account, namely a Client account on the website, please select the Sign Up as Influencer button for Influencer, namely the Sign Up as Client button for Client, on the main page of the website. Registration on the website and its utilization after registration will take place in compliance with the Terms and Conditions and Personal Data Protection Policy found on the website for any of the two forms of utilization, Client or Influencer.    

 

3. Main obligations of the Visitor

Not to intervene in the operation of the website and not to interfere with our informatic equipment, regardless of the reason and the achieved result.

4. Obligations of the Company

To ensue, within technical possibilities, a good operation of the website. The Visitor understands and agrees to the fact that a 100% availability of the website might not be ensured, on one hand because of the need for maintenance works and on the other hand because of the errors that might unforeseeably occur in the informatic programs. However, the Company undertakes to make every effort to reduce, as much as possible, the number of situations in which the website is not available and to ensure the efficiency of the website for service mediation.

5. Limitation of liability

We cannot ensure the intermittent and non-interrupted use of the website. Errors, defects, viruses or other harmful behaviours might occur on the website or server, rendering it unavailable. We will take all the necessary measures to limit and eliminate such unpleasant events in the shortest time possible.

We reserve the right to terminate or restrict access on the website for any person, at any moment, without any prior notification and without any responsibility, in case the Terms and Conditions are not observed.

The Company is entitled to change the Terms and Conditions at any time, without any previous notification in this regard.

The Company is not liable for any damage caused to your computer or for viruses that might infect your computer or any other equipment as a result of accessing, using or navigating on the website or downloading any content, information, data, text, image, video or audio from this website.

This exemption from liability applies to any damage or prejudice caused by any lack of performance, error, omission, interruption, elimination, defect, delay in operation or transmission, computer virus, communication line defect, theft or destruction or unauthorised access to, change or use of recording, either for breaching the contract, damaging behaviour, negligence or based on any cause of action.

6. Complaints handling procedure

Any complaint referring to access to and use of the website, the time required for you to receive an answer to an administrative request will be sent to us directly to the email address: contact@mocapp.net. 

Your complaint will be recorded and you will receive a written answer within 30 days to the email address specified when filing your complaint.

You undertake not to make any such complaint public (on social networks, media, party discussions or by any other means) subject to covering the damage caused by these actions to the company’s image.  

Any complaint is to be filed within one month from the date of occurrence.

7. Intellectual and industrial property

The content of this website, including but not limited to logo, stylised representation, symbols, images, photos, text content, information, structure, materials included on the website, know-how, content, structure, program administration and other such aspects are the exclusive property of the Company. It is forbidden to copy, distribute, publish, change, completing, use, expose, include, connect, transmit, remove markings, photos, images, text fragments, display, sell etc. content, data, information, photos or other information found on the website, without the explicit written consent of the Company.

The Visitor will not gain - by using and accessing the website - the right or license to use any information on the website. The Visitor is not entitled to use an automated or manual device to monitor the materials available on the website.

Also, the Company holds the right of ownership (including but not limited to copyright and other intellectual property rights) over the concept, name, content of the MOCAPP project, texts, photos, recordings, videos and all the rights to use and reveal ideas, concepts, know-how, methods, techniques, processes and their adaptation while running its activity.

8. Publicity

The website may contain links or other types of content (own commercials or paid commercials on behalf of third parties) referring to websites, products or services provided by third parties. The Company cannot be held liable for the content of these links.

9. Applicable Law

The relationship between the Visitor and the Company is governed and interpreted in compliance with the Romanian law. Any misunderstanding occurring between the Company and the Visitor, referring to operations resulting from relationships established on the website will be solved amicably and if this is not possible then forwarded to the competent courts with subject-matter jurisdiction in Bucharest.

10. Final provisions

This website is held by MOCAPP Digital SRL, which grants you the right to access and use the website given that you accept these Terms and Conditions. By accessing and using the website, you automatically and clearly consent to the Terms and Conditions of the website.

The Company is entitled to change the Terms and Conditions at any time, without any previous notification, by posting the updated version on the website, while you undertake to read the updated Terms and Conditions. You undertake to strictly observe the Terms and Conditions of the website and may not allege or use as defence the allegation that you are not familiarised with the Terms and Conditions on the website, in their updated form on the date of access and/or use of the website.

The Company reserves the right to change the structure and interface of any page or subpage of the website at any time and at any time interval it chooses, being entitled to temporarily, partially or totally interrupt the services provided on the website without any prior notification.

The Company reserves the right to ban/restrict/delete any comment that is vulgar or deemed inappropriate on the website, any image, recording or post, regardless of its form, as well as the right to delete, without any notification, the profile of any user that does not respect the Terms and Conditions on the website, in their updated form.

These Terms and Conditions are supplemented by specific aspects/provisions included in the description of the products/events available on the website. In case of any contradiction between these Terms and Conditions and the abovementioned special provisions, the latter shall prevail.